De Belastingdienst ziet toe op de juiste en volledige uitvoering van de belastingwetgeving en daar uit voortvloeiende belastingheffing in Nederland. Het is dan ook de taak van de Belastingdienst om aangiften te controleren voordat een aanslag wordt opgelegd. Daarvoor heeft de Belastingdienst enkele jaren de tijd, naast het feit dat ook al is er een definitieve aanslag opgelegd, de Belastingdienst mogelijkheden tot navorderen heeft. In de praktijk kan dat betekenen dat pas na verloop van vijf jaar (in buitenland situaties is dat zelfs twaalf jaar) zekerheid komt omtrent de te betalen belasting.

Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid voor bedrijven en fiscaal dienstverleners om een convenant te sluiten in het kader van Horizontaal Toezicht. In dat convenant wordt afgesproken dat we op basis van vertrouwen, transparantie en begrip met de Belastingdienst zullen samenwerken. Dat houdt in dat voor onze klanten die zich aansluiten bij dit convenant de aanslag in beginsel de definitieve afronding van de fiscale verplichting betekent.

De Belastingdienst heeft de kwaliteit van ons kantoor beoordeeld en geoordeeld dat zij het convenant graag met ons willen afsluiten.

Indien u meedoet, wordt de door ons opstelde convenantaangifte door de Belastingdienst als zijnde juist geaccepteerd. Binnen enkele weken ontvangt u een definitieve aanslag en boekenonderzoeken door de Belastingdienst behoren normaliter tot het verleden. Slechts steekproefsgewijs zal de Belastingdienst aangiften nader onderzoeken om te bezien of wij ons als kantoor aan de voorwaarden van het convenant houden.

Het kan zijn dat vooroverleg met de Belastingdienst nodig is voor het indienen van de aangifte. De communicatielijnen met de Belastingdienst zijn door het convenant ook beter. Dat vanwege het feit dat we een vaste contactpersoon hebben en er volgens het convenant binnen een redelijke termijn een reactie moet volgen.